viser.no logo

Protokoll fra Landsmøtet i Norsk Viseforum 2012

Viser.no logoTid: 24. mars 2012 kl 12.00.
Sted: Schous Plass, Oslo

1.  Åpning

ved Ragnhild Pehrson, leser hilsen fra fraværende styreleder Leo Leonhardsen. Møtet åpnes kl 12.50.

2.  Rapport om valg av delegater. Godkjenning av innkallingen

Følgende delegater møtte:

Fra Østnorsk Viseforum:

 • Per Arne Brunvoll
 • Jan Nossen
 • Øyvind Kjus
 • Arne Kvalnes
 • Reidar Andersen
 • Unni Mølbach

Fra Nordnorsk Viseforum:

 • Anne Grete Seljebakk
 • Hans Gundersen
 • Frode-Hugo Antonsen

Fra Vestnorsk Viseforum:

 • Svein Gundersen
 • Kjell Reianes

Fra Viseforum Sørlandet:

 • Peter Wemö

Utover delegatene møtte følgende medlemmer med møte og talerett: May-Tordis Simonsen (styret), Karianne Arntzen (styret), Liv-Hoel Sandstad (styret), Maja Svisdahl (styret), Birger Aasland (viseklubben Børre), Ragnhild Pehrson (Bærum viseklubb).

Vedtak:: Landsmøtet tar rapportene om valg av delegater til etterretning og erklærer utvelgelsen for godkjent i henhold til vedtektenes bestemmelser om dette. Innkallingen godkjennes.

 

3.  Konstituering med valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

Innstilling:
Møteleder:
Ragnhild Pehrson

Referent: Audun Reithaug (daglig leder)

Protokollunderskrivere:  Hans Gundersen og Øyvind Kjus

Vedtak: Styrets innstilling vedtas enstemmig.

 

4.  Årsrapport for 2011

Innstilling: Årsrapporten tas til etterretning

Behandling: Det ble av daglig leder påpekt en del feil, som blir rettet opp. ØNV påpekte at årsmeldingen burde inneholde oversikt over måloppnåelse i forhold til handlingsplan, noe den faktisk gjør. NNV ønsket en formulering som inkluderer NNV i punktet om turnéen Nordiske Nyskapere. Punktet ble også endret med tanke på at turneen ble avviklet i 2012.

Vedtak: Årsrapporten godkjennes med de endringer landsmøtet har foreslått.

 

5.  Regnskap for 2011

Innstilling: Årsregnskapet godkjennes.

Behandling:  Landsmøtet krever  vesentlige forbedringer i formidlingen av regnskapstallene:

 • Det settes opp forklarende forord til regnskapet som forklarer viktige poster.
 • Dele opp regnskapet i aktivitetsregnskap og driftsregnskap, så det er mulig å se hvilke beløp som bare går rett igjennom og hva som påvirker/påvirkes av driften.
 • Eller bruke noter for å se sammenhengene knyttet til utgifter og inntekter ved prosjekter.
 • ØNV og NVF tar et møte med sikte på at ØNV får et eget regnskap fra 2013.
 • Arbeidsbudsjett-tall ved siden av regnskapet for å kunne ha kontroll med overskridelser.
 • Note om post 4190: Utgiftsposten på kr 60 000 inneholder 20 000 i prosjektmidler som gjaldt 2010, samt etterbetalt driftsstøtte kr 2000 for 2010. Resten, kr 20 000, gjelder drift 2011.

Vedtak: Årsregnskapet godkjennes med de kommentarene landsmøtet har foreslått som endring for framtidige årsregnskap.

 

6.  Endringer i vedtekter og retningslinjer

Innstilling: Styret foreslår at man åpner for at representanter fra regionene kan møte med fullmakter til landsmøtet.

Behandling: Landsmøtet ønsket å begrense antallet fullmakter per delegat til 2. NNV påpekte at vedtektene bør koordineres med regionene og revideres neste år.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt: Endring i vedtektene paragraf 3, følgende setning tilføres: ”Representanter fra regionene kan møte med inntil 2 fullmakter”.

 

7.  Innkomne landsmøtesaker

Ingen innkomne saker.

 

8.  Handlingsplan

Innstilling: Handlingsplan 2011–2013 videreføres.

Behandling: Landsmøtet ønsket å diskutere og forbedre handlingsplanen, men siden den økonomiske situasjonen ikke tillater høyere ambisjoner, ble det ingen revidering.

Vedtak: Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å følge opp handlingsplan utfra de økonomiske midlene som finnes.

 

9.  Fastsettelse av medlemskontingent

Innstilling: Fordi man har satt i gang en høringsprosess rundt framtidig kontigent og en revidering av medlemsmasse-organiseringen som avsluttes til landsmøtet 2013, er det ikke hensiktsmessig å gjøre noen endringer i inneværende år.

Behandling: Det ble fremmet forslag om å styrke økonomien til NVF ved å høyne kontigenten for viseklubbene til 750 kr eller 1000 kr for inneværende år. Det ble påpekt at dette ville gjøre lite utslag på det totale budsjettet, dessuten vil det for enkelte små medlemsklubber utgjøre en stor forskjell.

Vedtak: Kontigenten blir uendret for 2012.

10. Budsjett for 2012

Innstilling: Det fremlagte budsjettet vedtas.

Behandling: Det ble foreslått å stoppe trykking og utsending av  viser.no inntil videre. Besparelsen ble anslått å være mellom 50 000 og 80 000 kr for inneværende år. Besparelsen ble foreslått brukt til å styrke regionenes økonomi, eller til å styrke NVF sin økonomi og bidra til å bygge opp egenkapital. Det ble diskutert hvorvidt man skulle omdisponere midlene til redaktør og trykking, og det ble sagt at ”Bladet er for godt for oss”. Angående styrking av regionene ble det påpekt at ved etablering av regionssentre skal det være interessebelagt fra bunnen av, som et ønske fra grasrota.

Vedtak: Budsjettet vedtas med følgende endringer: Utgifter til papirutgaven fryses ut året, styret arbeider med å gjøre bladet økonomisk bærekraftig. Alle innsparinger brukes til å bedre egenkapitalen.

 

11. Valg

Valgkomiteens innstilling ble presentert av Ranghild Pehrson, som har vært leder for valgkomiteen, utpekt av styret.

Styreleder:
Birger Aasland ØNV Velges for 1 år Ny
Styremedlemmer:
Maja Svisdahl MNV  Ikke på valg  Ett år igjen
Karianne Arntzen VVF  Ikke på valg  Ett år igjen
Jan Arvid Johansen NNV Velges for 2 år  Gjenvalg
Peter Wemö VS Velges for 2 år  Ny
Varamedlemmer:
May-Tordis Simonsen NNV Ikke på valg  Ett år igjen
Liv Hoel Sandstad ØNV Velges for 2 år  Gjenvalg
Valgkomite:
Per Jakob Skaanes VS Velges for 1 år Ny
Inger Strand NNV Velges for 1 år Gjenvalg

Behandling: Benkeforslag fra NNV om at Frode-Hugo Antonsen blir ny representant fra Nord-Norge, og at Jan-Arvid Johansen ikke  gjenvelges.

Vedtak:

Styreleder:
Birger Aasland ØNV Velges for 1 år Ny
Styremedlemmer:
Maja Svisdahl MNV  Ikke på valg  Ett år igjen
Karianne A. Møller VVF  Ikke på valg  Ett år igjen
Frode-Hugo Antonsen NNV Velges for 2 år  Ny
Peter Wemö VS Velges for 2 år  Ny
Varamedlemmer:
May-Tordis Simonsen NNV Ikke på valg  Ett år igjen
Liv Hoel Sandstad ØNV Velges for 2 år  Gjenvalg
Valgkomite:
Per Jakob Skaanes VS Velges for 1 år Ny
Inger Strand NNV Velges for 1 år Gjenvalg

 12. Avslutning

Møtet ble hevet kl 17.15 .

 

Underskrifter: 

Hans Gundersen – Øyvind Kjus.