Fattig komponist
Neida, ikke alle låtskrivere er SÅ fattige... (ill: Øyvind Rauset)

Støtteordninger for arrangører og artister

Fattig komponist
Ikke lett å leve av musikk…
(tegning: Øyvind Rauset)

Har du mange gode idéer, men mangler penger for å realisere dem? Her finner du en oversikt over aktuelle støtteordninger for visesangere- og klubber 2010/2011.

Ida Svanes Ziener

Frifond

Frifond er en grunnstøtteordning som gjelder alle frivillige organisasjoner, gitt at de er organisert som frivillig forening. Det viktigste kriteriet er at 1/3 av medlemmene må være under 26 år, eller at det er et ungdomsprosjekt for og med ungdom. Man kan søke støtte direkte fra Frifond, men klubber som driver virksomhet rettet mot ungdom, og som er medlem i Norsk Viseforum, kan også sende søknaden til oss. Løpende frist.

Fond for lyd og bilde

Fondet  er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde. Opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke. Fondet gir prosjekt-støtte til bl.a. produksjon og formidling av lydopptak, tekst beregnet til musikk, komponering samt konsertvirksomhet og turnéer. Frist 1. februar og 1. september

Fond for utøvende kunstnere

Fondets midler er øremerket honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Utøverne må bo og hovedsaklig ha sitt virke i Norge. Midlene går i hovedsak til freelancevirksomhet og til frie grupper. Aktuelle støtteordninger: Innspilling av fonogram, Prosjektstøtte Reisestøtte, Kurs-/seminarvirksomhet, Stipend for videreutdanning. Søknadsfrister fortløpende seks ganger i året. Reise- og videreutdanningsstipend utlyses i januar.

Musikkfondene

Musikkfondene er felles administrasjon for Det Norske Komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet. Fondene har som sin primære oppgave å tildele midler til komponister og tekstforfattere. Mest aktuelt her er Tekstforfatterfondet. Det er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk. Frist 1.april og 1. november.

Musikkutstyrsordningen

 Musikkutstyrsordningen (MUO) administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det rytmisk musikkområdet. Her kan konsertarrangører og klubber søke om bl.a. framføringsutstyr som mikrofoner og instrumenter. Frist 1. februar.

KOMP-ordningen

KOMP er en ny støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk med mer (viser inngår sannsynligvis her). Midlene skal primært nyttes til tiltak for og med amatører. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører. KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene. Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres. Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper, kulturskoler og andre offentlige aktører. Klubbkurs og opplæring i bruk av lys- og lydutstyr er støtteberettiget. Frist 15.januar

Norsk kulturråd

 Norsk kulturråd gir støtte til mange ulike ting, men mye av støtten gis til spesielle grupper, eller musikksjangere. Musikerstøtten, prosjektstøtten og arrangørstøtten er mest aktuell.

Musikerstøtte

Målgruppen her er profesjonelle utøvere, band og artister som allerede har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt innen pop, rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk samt alle undersjangere, blues og visesang! Det kan søkes om støtte til konserter og turnéer. Løpende søknadsfrist.

Prosjektstøtte

Norsk kulturråd gir tilskudd til en rekke spesielle tiltak og prosjekter innen musikkområdet som har tilknytning til rådets øvrige arbeids- og satsningsområder. I strategiplanen legges det vekt på å bidra til nyskapende prosjekter og forsøksordninger innen kunstområdet musikk, samt til å verne og tilgjengeliggjøre musikkhistorien i Norge gjennom å støtte ulike dokumentasjon og formidlingsprosjekter. Frist: 1. mars, 1. juni, 1. sept og 1. des.

Arrangørstøtteordningen (Viktig for alle klubber og konsertarrangører!)

Man kan søke om tilskudd til arrangørvirksomhet. I fordelingen av midler prioriterer Kulturrådet arrangører som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde, og som har et styre som er ansvarlig for drift og en organisasjon som sikrer kontinuitet. Det kan søkes om flerårig tilskudd. Arrangører som søker flerårig tilskudd må i søknaden redegjøre for planlagt virksomhet i søknadsperioden. Løpende søknadsfrist.

MFOs vederlagsfond

Utøvende musikere og artister kan søke støtte til egne prosjekter, slik som innspillinger, turneer, enkeltstående konserter og PR-virksomhet m.v. Det kan også søkes om studie- og/eller reisestipend. Fondet har eget søknadsskjema som fortrinnsvis bør benyttes. Tilskuddsordningen utlyses i Musikk-Kultur og på MFOs hjemmeside (Musikernes Fellesorganisasjon). Ingen faste søknadsfrister

Legatsiden

På legatsiden finner du oversikt over ulike legater knyttet til aktivitet og/eller geografisk område. Her kan du være heldig å finne et stipend/legat som passer akkurat for deg!  

Sangløftet

Har nylig blitt tildelt 4 nye millioner som skal fordeles fram til sommeren 2012. Sangløftet retter seg mot all vokal virksomhet, både den enkelte sanger og ensembler. Hovedområdene er Repertoarutvikling, Kompetanseheving og Opplevelser. Sangløftet skal i sin helhet favne både vidt og bredt: Det skal være sjangeruavhengig, for unge og gamle, profesjonelle og amatører. Sangløftet skal ha en likevekt mellom eksisterende og nye tiltak. Sangløftet er landsomfattende og skal foregå på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Perioden 2010-2012 deles inn i tre perioder, der det skal settes fokus på Oppsiktsvekkende aktiviteter, Helsebringende aktiviteter og Næringsgivende aktiviteter. Første periode med fokus på Oppsiktsvekkende aktiviteter varer fram til august 2011, og har søknadsfrist 15. desember.


Nordiske støtteordninger

Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord är kontaktpunkt for det nordiske kultursamarbeidet. Kulturkontakt Nord fungerer som sekretariat for Nordiska ministerrådets kulturprogram og sakkyndiggrupper, informerer om de ulike programmene og bistår søkerne med rådgivning. Kulturkontakt Nord skal også informere om kunst og kultur i Norden, både i og utenfor Norden.

Kulturkontakt Nord har to programmer med ulike fokus. Det ene er Kultur- og kunstprogrammet som fokuserer på produksjonsrettet virksomhet og kompetanseutvikling. Det andre er Mobilitetsprogrammet som fokuserer på reise/besøksstipend for enkeltindivider, samt nettverksbygging. Dette programmet er rettet mot profesjonelle, men kultur- og kunstprogrammet også er til for amatørkultur og frivillighetssektoren. Søknadsfrister: det er ulike frister for de ulike modulene flere ganger i året

Nordisk kulturfond

Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbeidsorgan, som har som oppgave å støtte kultursamarbeid i bred forstand mellom de nordiske landene. De deler årlig ut omkring 25 millioner danske kroner til kulturprosjekter i Norden eller nordiske prosjekter utenfor Norden. De prosjekter, som får og har fått støtte, avspeiler hele kulturlivet, og omfatter alt fra billedkunst, teater, musikk og dans, til litteratur og nye medier. Også utdannelse, forskning og tverrsektorielle prosjekter kan støttes. For å motta støtte fra fondet skal prosjektet omfatte minst tre nordiske land eller selvstyrende områder (Færøyene, Grønland og Ålandsøyene). Det er 5 søknadsfrister i løpet av året: 1.feb, 1.mar, 1.apr, 1.sept og 1.okt


Internasjonale støtteordninger

Stikk.no

Dette er hjemmsiden til støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid. Alle UDs støtteordninger samlet under en paraply. Det finnes her en egen reisestøtteordning  for konserter i utlandet. Denne ordningen har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Et hovedmål er å bidra til internasjonaliseringen av norsk kulturliv bl.a. ved at norske musikere kan delta aktivt på den internasjonale konsertarenaen. Er du artist, ensemble eller band og skal spille på offentlig konsert eller festival i utlandet, kan du søke om reisestøtte. MIC administrerer to ordninger, en for reiser til industriland og en for prosjekter i den tredje verden (03-land). Det er tre søknadsrunder per år og det er kun utøveren selv, eller en representant for denne (manager), som kan søke.   Søknadsfrister for reisestøtte til konserter er i 2010 1. mars, 1.juni, 1. september og 1. desember.


Og så da: Hvordan søke støtte?

Hvordan får man egentlig penger fra disse ulike fondene? Hva bør en søknad inneholde? Hva er et realistisk budsjett? Alt dette finner du råd og tips om på fondenes hjemmesider. Vi kan anbefale siden til Fond for utøvende kunstnere som har en god generell oversikt.

Mange støtteordninger har egne søknadsskjemaer, og da er det veldig viktig å lese retningslinjene og fylle ut i henhold til disse. Det er også viktig å finne ut om du/ditt prosjekt er berettiget til støtte. Ta en telefon og prat med de som behandler søknadene, de kan gi deg uvurderlig hjelp og tips. Du kan også kontakte oss i NVF, så kan vi prøve å finne ut det du lurer på. Utover støtteordningene som er nevnt her så finnes det regionale musikkråd og lokale støtteordninger der det kan være mulig å søke støtte. Kommunene har også ofte midler, fond eller stipender det kan søkes på. Så her er det bare å lete på nettet, ta en telefon, og viktigst av alt; skrive gode søknader, så kan det fort vise seg at det er penger å hente! Lykke til!

– Mer om støtte: Se artiklene Ny voksenopplæringslov og Hvordan søke VO-midler.

Publisert: 7. okt 2010.