Hvordan søke støtte? (Tegning: Øyvind Rauset)

Ny voksenopplæringslov

1. januar 2010 ble det vedtatt ny voksenopplæringslov

Hvordan søke støtte? (Tegning: Øyvind Rauset)Visste du at:

 • Dere kan søke om støtte til dagskurs?
 • Dere får inntil 100 kr per studietime med lærer?
 • Dere kan søke om kurs med ned til 3 deltakere?
 • Dere har krav på gratis undervisningslokaler?*

De viktigste endringene er:

 • Minste antall timer pr kurs senkes til 8 timer (muliggjør dagskurs).
 • Nedre aldersgrense på 14 år står, men nå er det nok at deltaker fyller 14 år i løpet av kalenderåret kurset starter. Yngre deltakere kan være med, men disse utløser ikke statstilskudd.
 • Musikkens studieforbund har vedtatt en nedre grense på 3 deltagere.
 • Ingen begrensning på øvre antall deltakere pr kurs
 • Mulighet for å få tilskudd til nettmøter som del av opplæringen.
 • Studieplaner for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart.
 • Klarere krav til faglig planlegging/studieplan.
 • Man fortsatt har krav på gratis undervisningslokaler til opplæringen (I Oslo gjelder spesielle retningslinjer)
 • Ny målformulering, som bl.a. innebærer at «Økt rekruttering til kulturlivet» er et mål.

Timesatser

Med bakgrunn i den nye loven og forskriftene til denne, har styret i Musikkens studieforbund besluttet å øke satsene for 2010 til å være: –         inntil kr 100.- per time med lærer –         inntil kr 40.- per time uten lærer. En kurstime er på 60 minutter (pause på inntil 15 min per time kan inngå). Det gis normalt ikke tilskudd til mer enn 100 timer uten lærer per semester per arrangør.

Hvem kan få tilskudd?

Arrangøren skal være et lokalt lag (f.eks en viseklubb) som er medlem i en av MSFs tilskuddsberettigede medlemsorganisasjoner (f.eks NVF). MSF godkjenner medlemsorganisasjonene i samsvar med Lov om voksenopplæring og egne retningslinjer. Arrangøren kan ikke være en offentlig virksomhet eller del av denne. Her finner dere en veiledning for hvem som kan søke støtte, og kriterier for å bli tildelt støtte.

Studieplanarbeid

Støtte til opplæring gis i samsvar med en på forhånd godkjent studieplan som inneholder:

 • Studieplanens navn
 • Læringsmål
 • Målgruppe(r)
 • Kursets innhold
 • Metoder (arbeidsmåter)
 • Bruk av læringsressurser (herunder planlagt repertoar/faglitteratur)
 • Varighet
 • Evaluering

Musikkens studieforbund har noen generelle studieplaner som kan være aktuelle, først og fremst de som gjelder vokalopplæring. NVF har utarbeidet noen mer spesifiserte studieplaner som også kan benyttes. Studieplan for Viseverksted Studieplan for Visesangerens sceneframtreden Studieplan for Visesang som yrke Dersom de lokale arrangørene ønsker å utvikle egne kurs kan de opprette en egen studieplan. Et eksempel på en slik studieplan følger under. Mal for dette finner dere her. Under finner dere også et eksempel på en egen studieplan.

A    Generell del – ligger normalt fast

Arrangør: Huttiheita viseklubb Kommune: Huttiheita
Navn på tiltaket (f.eks. praktisk opplæring i kveding): Vokal opplæring i visesang
Målsetting (kort om hva man vil oppnå med opplæringstiltaket):Vi vil med dette tiltaket å bidra til at aktive utøvere som bruker stemmen i det daglige, unngår slitasje på stemmen. Dette oppnås ved å fokusere på fysikkens muligheter og begrensninger. Kurset tar også for seg stemmebruk knyttet til tekstlig og musikalsk uttrykk. Målet er at deltagerne skal få økt bevissthet og kunnskap på disse områdene, og på denne måten øke sin kapasitet og formidlingsevne.
Målgruppe (kort om hvem som deltar/man ønsker skal delta i opplæringen):Aktive utøvere som bruker stemmen i sitt daglige virke.
Innhold (kort om hva man skal lære):Deltagerne skal lære å bruke stemmen på en god og økonomisk måte slik at slitasje og feilbruk unngås.De lærer om forholdet mellom kropp og stemme, og mellom stemme og tekstlig/musikalsk uttrykk.Følgende punkter vektlegges:- Pust og stemme – Utholdenhet – Stemmebevissthet – Stemmeomfang
Arbeidsmåter (kort om hvordan man arbeider med innholdet):Gjennom ulike stemmeøvelser som viser hvordan fysikk og musikk henger sammen, samt gjennom individuell veiledning der hver av deltagerne har forberedt stoff som de jobber med sammen med kursleder.
Organisering (kort om hvordan opplæringen organiseres – tider, gruppedeling osv.):Kurset holdes over 3 kvelder a 3 studietimer. Det organiseres i en gruppe der alle deltagerne er med i opplæringen hele tiden. Det vil bli gitt både felles og individuell veiledning.
Evaluering (kort beskrivelse av hvordan evalueringen er planlagt):Kurset vil bli evaluert underveis av kursleder og deltagere. Det vil også bli laget en endelig skriftlig evaluering der synspunktene til både kursholder(e), kursleder og kursdeltagere synspunkter skal komme frem.

B    Spesiell del – rulleres for hvert år/semester

Aktivitetsplan (konkret oversikt med dager og tider for perioden det søkes om):1.september, 8. september og 21. september og 30. september kl 17-20.
Repertoar/faglitteratur (kort beskrivelse av repertoar og evt. faglitteratur som skal brukes):Åsne Berre Persen: Syng ut! – den livgivende sangenCathrine Sandolin; Komplett vokalteknikkI tillegg jobbes det med individuelt repertoar som deltagerne selv velger.
Lærerforutsetninger (navn på læreren og kort om lærerens forutsetninger/bakgrunn)Petra Prøvedukke er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Visskolan i Kungälv, og har lang bakgrunn som sangpedagog. Hun er en erfaren visesanger som har holdt konserter både i Norge og utlandet.

Se også egen artikkel – Hvordan søke VO-midler.

Publisert: 7. okt 2010.